Arvskifte i Thailand

Business in Siam är experter inom arvsrätt.

Arvskifte i Thailand

I Thailand är lagarna som styr arv komplexa och kan vara förvirrande. Att inte förstå dessa kan bli en dyr historia.

Vårt team på Business in Siam är specialiserade på thailändska lagar om arv för utländska medborgare.

Vad gör man när någon går bort?

När en person avlider i Thailand är första steget att avgöra om de efterlämnade ett testamente. Om den avlidne lämnade ett giltigt testamente måste innehållet i testamentet följas. Om den avlidne inte lämnade ett testamente kommer lag och sedvanerätt att styra fördelningen av den avlidnes tillgångar

Enligt thailändsk lag finns det tre typer av arvingar: lagstadgade arvingar, utsedda arvingar och icke-utsedda arvingar. Lagstadgade arvingar är de som har rätt att ärva enligt Thai Civil and Commercial Code. Utsedda arvingar är de som namnges i ett giltigt testamente. Icke-utsedda arvingar är de som inte namnges i ett testamente men kan ha rätt att ärva enligt sedvanerätt.

Lagstadgade arvingar

Lagstadgade arvingar har rätt att ärva enligt Thai Civil and Commercial Code. Följande personer är lagstadgade arvingar i Thailand:

  • Efterkommande – Barn och barnbarn till den avlidne har rätt att ärva.
  • Make/maka – Om den avlidne var gift vid tidpunkten för dödsfallet har den överlevande maken/makan rätt att ärva.
  • Föräldrar – Föräldrar till den avlidne ärver alltid om de fortfarande är i livet.
  • Syskon – Om den avlidne inte hade några efterkommande, make/maka eller föräldrar har syskonen rätt att ärva.

I fall där det finns flera arvingar delas arvet lika mellan dessa. Om en av arvingarna har gått bort fördelas deras del ibland mellan deras egna efterkommande.

Testamentstagare

Om den avlidne lämnade ett giltigt testamente har de testamentstagare som namnges i testamentet rätt att ärva. Testamentet måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt, inklusive att vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnat av minst två vittnen som inte är testamentstagare enligt testamentet.

Speciella arvingar

Utöver lagstadgade och utsedda arvingar kan speciella arvingar också ha rätt att ärva enligt sedvanerätt. Sedvanerätt bygger på traditioner och praxis som har förts vidare genom generationer, särskilt bland det thailändska folket.

Enligt sedvanerätt kan andra nära släktingar till den avlidne ha rätt att ärva den avlidne. Rättigheterna för dessa speciella arvingar bestäms utifrån faktorer som deras relation till den avlidne, deras ekonomiska behov och deras bidrag till den avlidnes välbefinnande under deras livstid.

probate

Arvskifte i Thailand

I Thailand är arvskiftet den rättsliga processen genom vilken den avlidnes tillgångar fördelas till deras arvingar. Arvskiftet regleras av Civil and Commercial Code.

Arvskiftet inleds med att en ansökan om arvskifte lämnas in till rätt domstol. Ansökan måste inkludera en kopia av den avlidnes testamente, om det finns ett sådant, samt en lista över den avlidnes tillgångar och skulder. Domstolen kommer sedan att utfärda en kallelse till alla berörda parter, inklusive arvingar och fordringsägare, att infinna sig vid en förhandling.

Skattekonsekvenser vid arv i Thailand

I Thailand avskaffades arvsskatt år 2020. Det kan dock fortfarande finnas skattekonsekvenser i samband med överföring av tillgångar och egendom vid en persons död. Till exempel kan det finnas kapitalvinstskatt eller överföringsskatt vid försäljning eller överföring av vissa tillgångar.

Konsultera oss för information om hur du planerar för dina arv.

Konsultera med vårt team nu!

Business in Siam erbjuder oberoende rådgivning och tjänster för företag och privatpersoner, inom alla aspekter som rör Thailand.

Rulla till toppen

Diskutera ditt ärende med en advokat nu!